Teren cu sau fara constructie dobândit prin moștenire sau succesiune

image_pdfimage_print

Documente necesare

Acte în original

• Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
• Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în registrul de transcripţiuni imobiliare);

Copie legalizată (la notariat)

• Certificatul de moştenitor.În cazul în care a fost încheiată o nouă succesiune sunt necesare şi certificatele anterioare (toate documentele legalizate la notariat). Pentru certificatele de moştenitor redactate după anul 2007, se achită suplimentar o taxă de 0,15 % din valoarea masei succesorale, la Biroul de Carte Funciară.
• Contractul de vănzare cumpărare;
• În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate), se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
• Certificatul de căsătorie, sau
• Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).

În xerocopie

• Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act).

Termen de executie

•  4 -5 zile de la data executării măsurătorilor.

Termen de avizare si receptie

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):
• regim normal de avizare: – 5 – 6 săptămâni.
• avizare în regim de urgenţă: – 10 zile lucrătoare.

Onorariul

• pentru terenurile libere de construcţii (suprafaţa max. 350 mp): – 1050 lei
• pentru terenurile cu construcţii până la 100 mp:                             – 1200 lei
• pentru terenurile cu construcţii până la 200 mp:                             – 1400 lei

Onorariul include
• deplasarea la imobil;
• executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
• întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

In cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică.

Taxe

• regim normal de avizare: – 120 lei + 0,15 % din valoarea masei succesorale;
• regim de urgenţă: – 5 x(120 lei + 0,15 % din valoarea masei succesorale).

[Sus]