Apartament dobândit în urma unei moșteniri sau succesiuni

image_pdfimage_print

Documente necesare

Acte în original:
 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
 • Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în  registrul de transcripţiuni imobiliare);
Copie legalizată:
 • Sentinţa Civilă (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială   unde s-a emis sentinţa);
 • Contractul de vănzare cumpărare.  În cazul în care a fost cumpărat cu plata în rate şi după : Contractul de împrumut (rate) şi Dovada achitării integrale şi  Procesul verbal de predare a locuinţei-în cazul imobilului cumpărat de la “ Intreprindere ” (toate documentele legalizate la notariat)
 • Certificatul de moştenitor (dacă este cazul). În cazul în care a fost încheiată o nouă succesiune sunt necesare şi certificatele anterioare (toate documentele legalizate la notariat).  Pentru certificatele de moştenitor redactate după anul 2007, se achită suplimentar o taxă de 0,15 %  din valoarea masei succesorale, la Biroul de Carte Funciară.
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate),se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie (la notariat),     sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială   unde s-a emis sentinţa).
În xerocopie:
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act);
 • Schiţa apartamentului.

Termen de executie:

 • 2 – 3 zile de la data executării măsurătorilor.

Termen de avizare si receptie:

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare:              –   5 – 6 săptămâni
 • avizare în regim de urgenţă:         – 10 zile lucrătoare .

Onorariul:

 • garsonieră:                                       – 420 lei;
 • apartament cu 2 camere:              – 450 lei;
 • apartament cu 3 camere:              – 480 lei:
 • apartament cu 4 camere:              – 500 lei.

Pentru apartamentele care au forma neregulată (semicerc, trapez, etc) se percepe suplimentar 100 lei.

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică

 Taxe:

 • regim normal de avizare (5 – 6 săptămâni):  – 120 lei + 0,15 %din valoarea imobilului menţionată în Sentinţa Civilă, dacă sentiţa este pronunţată după anul 2007 + 60 lei (dacă a fost cumpărat în rate) + 0,15 % din valoarea masei succesorale (dacă a fost  redactat Certificatul  de moştenitor după anul 2007)  .
 • regim de urgenţă  (10 zile lucrătoare):                 – 5 x  (120 lei + 0,15 %din valoarea de tranzacţie a imobilului + 60 lei,   dacă a fost cumpărat în rate  + 0,15 % din  valoarea masei succesorale)
[Sus]

[Sus]