Actualizari cadastru teren de pe care a fost demolată o construcție

image_pdfimage_print

Documente necesare:

Acte în original:
 • Certificat de atestare fiscală, cu menţiunea “pentru întabulare”(se solicită de la Administraţia Financiară, unde se plăteşte impozitul);
 • Declaraţie notarială, conform articolului 292 Cod Penal, din care să rezulte că: imobilul nu este vândut, ipotecat, nu face obiectul  unui litigiu şi nu a fost înscris în registru de transcripţiuni imobiliare(valabilă numai în cazul în care imobilul nu a fost transcris în  registrul de transcripţiuni imobiliare);
Copie legalizată:
 • Contractul de vănzare cumpărare (la notariat) şi după caz:
 • Certificat de moştenitor (la notariat);
 • Sentinţa Civilă, cu menţiunea ”definitivă şi irevocabilă” (în acest caz, legalizarea se  va efectua la judecatoria teritorială  unde s-a emis sentinţa).
 • Autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (la notariat);
 • În cazul în care este neconcordanţă între numele înscris pe actul de proprietate şi buletin (carte de identitate),se vor face suplimentar,după caz, următoarele copii legalizate:
 • Certificatul de căsătorie (la notariat),     sau
 • Sentinţa Civilă de divorţ (în acest caz, legalizarea se va efectua la judecatoria teritorială   unde s-a emis sentinţa).
În xerocopie:
 • Buletin, carte de identitate, paşaport (de la toţi proprietarii menţionaţi în act).
Termen de executie:
 • 4 – 5 zile de la data executării măsurătorilor.
Termen de avizare si receptie: 

(de la data depunerii dosarului la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară):

 • regim normal de avizare:              –   5 – 6 săptămâni
 • avizare în regim de urgenţă:         – 10 zile lucrătoare .
Onorariul:
 • pentru terenurile libere de construcţii (suprafaţa max. 350 mp):           – 1050 lei
 • pentru terenurile care mai au şi alte construcţii până la 100 mp:          – 1200 lei
 • pentru terenurile care mai au şi alte construcţii până la 200 mp:          – 1400 lei

Onorariul include:

 • deplasarea la imobil;
 • executarea măsurătorilor (chiar dacă există o schiţă a imobilului);
 • întocmirea documentaţiei şi depunerea acesteia la instituţiile specializate, monitorizarea traseului documentaţiei respective, predarea către beneficiar a documentaţiei cadastrale avizate, a încheierii de întabulare şi a extrasului de carte funciară pentru informare.

În cazul în care se solicită avizarea în regim de urgenţă onorariul perceput nu se va modifică.

Taxe:

În funcţie de actele de proprietate de la celelalte 3 secţiuni, la care se adaugă suplimentar:

 • pentru regim normal de avizare:                –   60 lei;
 • pentu regim de urgenţă:                              – 300 lei.
[Sus]